Zamieranie gatunku | red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański

zamieranie gatunku_red. ładoń, olszański

Zamęt gatunkowy uznajemy za inspirujący punkt wyjścia. Jesteśmy bowiem przekonani […] o trafności takich opisów współczesnych pejzaży form, jak „przestrzeń hermeneutyczna”, „pole odniesień genologicznych” (określenia Balbusa) czy najbardziej metaforyczny „krajobraz morsko-górski” (Piotr Michałowski). Inaczej mówiąc, wierzymy w gatunki, chociaż wiemy, że istnieją w sposób nieostry — ich mglistość właśnie chcemy uczynić jednym z tematów Zamierania gatunków.

W niniejszej książce proponujemy zatem zróżnicowane refleksje: zarówno nad tradycyjnymi gatunkami i formami, takimi jak sonet, który — niczym genologiczny fenomen — uporczywie zaświadcza o swej niezniszczalności, jak i gatunkami jednokrotnymi, tzw. wynalazkami autorskimi.

(fragment książki)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne — 7

WOBEC TEORII

D a r i u s z  P a w e l e c: Paradoksy zamierania gatunków — 11
K r z y s z t o f  U n i ł o w s k i: Jak się zmienia literatura (dzisiaj)? — 23
A l e k s a n d e r  N a w a r e c k i: Czy Ireneusz Opacki był darwinistą? O zamieraniu i odradzaniu się teorii ewolucji w polskiej genologii literackiej — 39

WOBEC POEZJI

A d a m  D z i a d e k: Trwanie sonetu — 51
M a r e k  P i e c h o t a: Sonet nie umiera nigdy. Jeszcze o 44 sonetach brynowskich Tadeusza Kijonki — 89
A g n i e s z k a  K w i a t k o w s k a: Wiersze w wiciokrzewie. O gatunkach literackich w poezji Juliana Przybosia — 111
E w e l i n a  S u s z e k: Karmienie słowem. Tradycja genologiczna w Klangorze Urszuli Kozioł — 123

WOBEC AUTOBIOGRAFII

W o j c i e c h  Ś m i e j a: Umarł dziennik, niech żyje dziennik… Uwagi o przemianach formy dziennika Mariusza Wilka — 155
A g n i e s z k a  N ę c k a: Ucieczka w tekst. O Kobiecie Joanny Bator — 179
P i o t r  P o c h e l: Słodki Makbet Różewicza — 195

POGRANICZA

I r e n e u s z  G i e l a t a: Zbieracz przysłów. O Adagiach Erazma z Rotterdamu — 213
M a r z e n a  B o n i e c k a: Wychowanie ku za(u)mieraniu. W słońcu Anieli Gruszeckiej — 231
P i o t r  G o r l i ń s k i – K u c i k: Po „kresie fabuły”. Literatura wirtualna — 249

WOBEC GENOLOGII MULTIMEDIALNEJ

M i k o ł a j  M a r c e l a: Obcy: o krzyżowaniu się postaci gatunkowych — 279
M a g d a l e n a  K e m p n a – P i e n i ą ż e k: Poza (wielkim) ekranem. Thriller erotyczny w zaniku — 291
P r z e m y s ł a w  P i e n i ą ż e k: Milknące medium. Różne oblicza niemego komiksu — 309

Noty o autorach — 323

Bibliografia — 329

Indeks nazwisk — 351

Dodaj komentarz